Gorące tematy Zamknij

NEUCA: Zmiana kapitału zakładowego - Bankier.pl

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 grudnia 2021 roku nastąpiło wydanie 6.775 sztuk akcji dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę, co zgodnie z art. 452 par. 1 kodeksu spółek handlowych, skutkowało nabyciem praw z akcji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie powołanych niżej uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

Wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.775 zł nastąpiło na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (z późn. zmianami), z dniem 13 grudnia 2021 r., w wyniku objęcia 6.775 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięciu) akcji emisji serii M Spółki, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii H Spółki, uprawniających do obejmowania akcji, emitowanych w formie dokumentu na podstawie uchwał nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odpowiednio: emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii H oraz wyłączenia w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy (z późn zm.).

Uwzględniając powyższe, począwszy od 13 grudnia 2021r. kapitał zakładowy NEUCA S.A. wynosi 4 431 987 zł, i dzieli się na 4 431 987 akcji o wartości 1 zł każda. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4 431 987.

Podobne wiadomości