Gorące tematy Zamknij

NEUCA (NEU): Zmiana kapitału zakładowego - raport 3

Raport bieżący nr 3/2022

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 roku nastąpiło zapisanie 36.325 nowych akcji serii M na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii H wyemitowanych przez Spółkę, co zgodnie z art. 451 § 2 oraz art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych, skutkowało nabyciem praw z akcji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie powołanych niżej uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

Zapisanie akcji na rachunkach osób uprawnionych oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 36.325 zł nastąpiło na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (z późn. zmianami), z dniem 14 stycznia 2022 r., w wyniku objęcia 36.325 akcji emisji serii M Spółki, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii H Spółki, uprawniających do obejmowania akcji, emitowanych w formie dokumentu na podstawie uchwał nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie odpowiednio: emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii H oraz wyłączenia w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy (z późn zm.).

Uwzględniając powyższe, począwszy od 14 stycznia 2022r. kapitał zakładowy NEUCA S.A. wynosi 4 468 312 zł, i dzieli się na 4 468 312 akcji o wartości 1 zł każda. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4 468 312.

.htmltable table { all:initial; font-size: 12px; font-family: monospace; }

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2022-01-14 Piotr Sucharski Prezes Zarządu 2022-01-14 Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu
Podobne wiadomości